REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH
(zwany dalej Regulaminem)

I. INFORMACJE OGÓLNE

Sklep internetowy (zwany dalej Sklepem) prowadzony jest przez Fundację Sztuk Wizualnych z siedzibą w Krakowie przy ul. Ślusarskiej 9 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 68882 i posiadającą nr NIP 679-27-37-586, email: office@photomonth.com (zwaną dalej Fundacją). Kupującym w Sklepie może być osoba fizyczna, prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (zwana dalej Kupującym).

II. KORZYSTANIE Z SERWISU

Funkcjonalności Sklepu umożliwiają założenie konta użytkownika (zwanego dalej Użytkownikiem). Warunkiem korzystania z konta Użytkownika jest posiadanie urządzeń i programów służących przeglądaniu zasobów internetu i posiadanie dostępu do internetu, a także zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zarejestrowanie konta, a w tym wybranie nazwy Użytkownika oraz hasła dostępu. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną  zawierana jest na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana w każdym czasie przez Użytkownika poprzez usunięcie konta oraz za wypowiedzeniem wynoszącym 7 dni przez Fundację poprzez uniemożliwienie korzystania z konta.

Kupujący może wyrazić zgodę i upoważnić Fundację do przesyłania newsletterów i innych informacji handlowych na podanych przez Kupującego adres poczty elektronicznej. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane.

III. ZAMÓWIENIE

Zamówienie (zwane dalej Zamówieniem) składa się poprzez prawidłowe wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia zamieszczonego na podstronie witryny internetowej Sklepu. Złożenie zamówienia jest możliwe po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem.

IV. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Po otrzymaniu Zamówienia, Sklep wysyła na wskazany przez Kupującego adres poczty elektronicznej informację o złożonym Zamówieniu, a w tym w szczególności informację o przedmiocie Zamówienia, cenie sprzedaży i kosztach wysyłki, a także wzór oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy.

V. ODBIÓR OSOBISTY

Zamówione przedmioty można odebrać osobiście w siedzibie Fundacji w Krakowie przy ul. Ślusarskiej 9 po uprzednim uzgodnieniu terminu. Przy odbiorze osobistym płatność przyjmowana jest wyłącznie gotówką.

VI. PRZESYŁKA I PŁATNOŚĆ

Wysyłka zamówionych przedmiotów realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich, a jej koszt ponosi Kupujący. Zapłata za zamówione przedmioty oraz przesyłkę możliwa jest z góry poprzez wpłatę na rachunek bankowy Fundacji lub za pobraniem.

VII. CZAS DOSTAWY

Fundacja wysyła zamówione przedmioty w terminie 5 dni roboczych od dnia Potwierdzenia. W wyjątkowych okolicznościach termin wysyłki może być dłuższy.

VIII. REKLAMACJE I RĘKOJMIA

Sklep zobowiązany jest do wydania Kupującemu rzeczy wolnych od wad. Reklamacje można składać listownie na adres: Fundacja Sztuk Wizualnych, ul. Ślusarska 9, 30-710 Kraków lub pocztą elektroniczną na adres email: office@photomonth.com. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni. Jeśli przesyłka doręczana jest Kupującemu w stanie uszkodzonym, Sklep rekomenduje odmowę przyjęcia przesyłki i sporządzenie z doręczycielem protokołu opisującego istniejące uszkodzenia. Rzeczy sprzedawane przez Sklep objęte są rękojmią na zasadach ogólnych. Sklep nie udziela dodatkowych gwarancji.

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem, iż jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy składa się w formie pisemnej na adres  Fundacja Sztuk Wizualnych, ul. Ślusarska 9, 30-710 Kraków lub pocztą elektroniczną na adres email: office@photomonth.com. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Kupujący upoważnia Fundację Sztuk Wizualnych z siedzibą w Krakowie przy ul. Ślusarskiej 9 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 68882 i posiadającą nr NIP 679-27-37-586, email: office@photomonth.com do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Zamówień, a w tym upoważnia Fundację do przekazania osobom trzecim danych osobowych Kupującego w celu wysyłki i dostarczenia przesyłki. Wszelkie dane osobowe są przetwarzane za zgodą Kupujących zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne. Dane Kupujących wykorzystywane będą wyłącznie do realizacji Zamówień. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, poprawiania i żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Kupujący może upoważnić Fundację do przetwarzania danych osobowych w celu przesyłania newsletterów i innych informacji handlowych.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie, jest  Fundacja Sztuk Wizualnych z siedzibą w Krakowie przy ul. Ślusarskiej 9 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 68882 i posiadającą nr NIP 679-27-37-586, email: office@photomonth.com.

Przetwarzanie danych osobowych Kupujących następuje za ich zgodą w celu umożliwienia korzystania ze Sklepu, realizacji Zamówień oraz informowania o produktach i usługach Fundacji.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Spory związane z Umowami między Fundacją a Kupującym będącym konsumentem mogą być rozpatrywane przez sądy powszechne lub Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. W przypadku zamówień składanych przez Kupujących niebędących konsumentami w sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, spory rozstrzygać będzie wyłącznie sąd miejsca siedziby Fundacji, zaś Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Niniejszy Regulamin nie uchybia standardom ochrony praw konsumentów i winien być tak właśnie rozumiany.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia  w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Fundację Sztuk Wizualnych z siedzibą w Krakowie przy ul. Ślusarskiej 9 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 68882 i posiadającą nr NIP 679-27-37-586, email: office@photomonth.com  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz , niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Fundacja Sztuk Wizualnych
ul. Ślusarska 9
30-710 Kraków
office@photomonth.com

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data
(*) niepotrzebne skreślić